Blog Header

Preguntes freqüents

Quins tipus de punts de recàrrega per a vehicle elèctric puc instal·lar.

Definició d’un punt de recàrrega vinculat.

És el punt de recàrrega associat a una plaça d’aparcament, a un vehicle elèctric concret i a un usuari específic. Consta dels elements necessaris per poder connectat el vehicle elèctric a la xarxa de distribució per a la seva recàrrega. La connexió pot ser simple o intel·ligent, en cas que disposi d’un sistema d’alimentació específic amb proteccions addicionals integrades i que permeti la comunicació entre el vehicle i la instal·lació. Als aparcaments comunitaris, es mes adient la recàrrega intel·ligent, perquè ofereix més seguretat i la possibilitat de reduir la despesa econòmica que representa, ja que gestiona les càrregues de diversos vehicles de forma simultània.

Documentació i permisos que calen per instal·lar un punt de recàrrega.

Qualsevol persona propietària o llogatera d’una plaça d’aparcament té dret a poder-hi carregar un vehicle elèctric. En el cas que la plaça d’aparcament no disposi de la infraestructura necessària per a la recàrrega, d’acord amb el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, abans d’executar la instal·lació del punt de recàrrega cal disposar-ne d’un projecte tècnic, que ha d’incloure una memòria, plànol, esquema i pressupost.

El projecte s’ha d’enviar a la presidència o a l’administrador de la comunitat de l’aparcament amb 30 dies d’antelació de l’inici de les instal·lacions per a la seva revisió i la comprovació de la documentació lliurada.

La comunitat de propietaris i propietàries de l’aparcament pot proposar una infraestructura de recàrrega comuna per cobrir les necessitats presents i futures de totes les persones propietàries de places d’aparcament, o bé pot proposar una alternativa raonable i adequada als interessos generals.

El qualsevol cas, la comunitat de l’aparcament disposa d’aquests mateixos 30 dies per aprovar el projecte presentat per la persona interessada o per plantejar l’alternativa proposada, que també ha d’estar justificada tècnicament. En el cas que aquesta alternativa no es proposi en 30 dies, o bé es presenti i no es faci efectiva en dos mesos, la persona interessada pot executar la instal·lació que havia proposat inicialment, complint sempre la normativa vigent i utilitzant les zones comunes de circulació i els muntants habilitats que la comunitat disposi o, si no n’hi ha, les zones que s’hagin aprovat en aquests mateixos 30 dies en acord comunitari per al desplegament de la instal·lació.

Als aparcaments existents, l’opció més adient és la d’instal·lar una infraestructura comuna, és a dir, fer una pre-instal·lació (tubs, canalitzacions i/o safates) accessible des de totes les places d’aparcament per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Com es tracta d’una infraestructura comuna, cal una majoria simple de les persones propietàries de places de l’aparcament que participin en la votació.

Diferència entre una instal·lació de recàrrega individual i una de comuna.

La instal·lació d’un punt de recàrrega individual per a vehicle elèctric només permet la recàrrega d’un vehicle. Malgrat que aquest tipus d’instal·lació respon a una necessitat particular, suposa una afectació de zones comunes de l’aparcament. D’altra banda aquesta proposta presenta unes limitacions i, per tant no és considera com la millor solució en un escenari proper per impulsar la penetració del vehicle elèctric i de les energies renovables.

La instal·lació d’infraestructura de recàrrega comuna és la instal·lació que comparteix elements troncals per a tots els usuaris de l’aparcament com ara tubs, canalitzacions, safates pel cablejat i dels quals han de sortir les derivacions a les diverses places d’aparcament. Aquesta instal·lació comuna es pot realitzar amb diverses variants tècniques que alhora podem implicar diverses opcions contractuals amb les comercialitzadores elèctriques. A continuació es detallen les diferents variants que es poden implementar, segons la voluntat de la comunitat de l’aparcament:

Un únic subministrament dedicat exclusivament a la recàrrega de vehicles i del qual és titular la subcomunitat de propietaris i propietàries de vehicle elèctric.

Esta proveïda d’un comptador intel·ligent homologat i d’un únic contracte amb una empresa comercialitzadora escollida per la subcomunitat de vehicle elèctric, que ha de ser la titular del contracte. A cada plaça d’aparcament amb vehicle elèctric s’hi instal·la un equip de recàrrega que també mesuri l’energia consumida i les hores en que s’ha consumit, per fer-ne posteriorment, el repartiment de la despesa econòmica entre els usuaris. Aquesta modalitat no suposa cap cost per als usuaris de l’aparcament que no disposen de vehicle elèctric.

Un únic subministrament, dedicat als serveis comuns de l’aparcament (ventilació mecànica, porta accés vehicles, enllumenat, sistemes contra incendis) i també a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Disposa d’un comptador intel·ligent homologat i d’un únic contracte amb la comercialitzadora elèctrica escollida per la comunitat de l’aparcament. A cada plaça d’aparcament amb vehicle elèctric s’hi instal·la un equip de recàrrega que també mesuri l’energia consumida i les hores en que s’ha consumit, per fer-ne posteriorment, el repartiment de la despesa econòmica entre els usuaris.

Aquesta variant requereix un gestor de serveis de recàrrega, o que hi hagi un acord entre els propietaris de places d’aparcament pel repartiment econòmic o bé un acord amb l’administració de la finca per fer la gestió dels pagaments i cobraments. Aquesta opció pot general problemes d’impagaments per part dels usuaris amb recàrrega de vehicle elèctric que poden repercutir en tota la comunitat de l’aparcament, incloent les persones que no son propietàries d’un vehicle elèctric. A més quan sigui necessari incrementar la potència contractada pel subministrament, l’augment del cost del terme fix recaurà sempre sobre tota la comunitat de l’aparcament.

Per cada plaça d’aparcament, un subministrament independent.

Per aquesta opció, cal un comptador intel·ligent homologat i un contracte en modalitat individual amb una comercialitzadora triada per cadascun dels usuaris de vehicle elèctric. En el cas de que la plaça d’aparcament estigui vinculada a un habitatge del mateix edifici, es pot utilitzar el mateix subministrament i el mateix comptador. Aquesta variant comparteix els espais comunitaris per fer passar el cablejat de forma endreçada i redueix les despeses individuals, però no comparteix els aspectes contractuals de la compra d’electricitat.

També es requereix un espai per a la necessària centralització de comptadors de manera que pot ser que s’hagi de construir un armari de comptadors nou. Els increments de potència contractada per a la necessitat de nous subministraments de vehicles elèctrics no associats a l’edifici (usuaris de l’aparcament no residents) podria requerir una ampliació de l’escomesa d’entrada a l’edifici, la qual cosa afectaria a tots els propietaris de l’immoble.

Información sobre la nueva instrucción sobre instalaciones contra incendios

L´1 de febrer s´ha publicat  la “INSTRUCCIÓ 1/2019″  de la Direcció General d’Energia , Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya”, on s´indica que si diposes d´unes  instalacions de protecció activa contra incendis instal·lades amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 513/2017, del 22 de maig, el titular haurà de disposar de la següent documentació  en la pròxima inspecció periòdica:

• Certificat final d’instal·lació o, si no certificat de final d’obra, certificat acreditatiu de l’acta de comprovació municipal, certificat de l’acta de comprovació per entitat col·laboradora de l’administració en matèria d’incendis, o, si s’escau en matèria de medi ambient, data de concessió de la llicència d’activitats.

• Rebut o contracte de l’empresa instal·ladora i / o mantenidora.

• Memòria tècnica simplificada i els esquemes de la instal·lació que descriuen prou per poder ser inspeccionada i de ben ser signats per tècnic titulat o tècnica titulada competent, amb contingut mínim definit en l’Annex de la instrucció.

Queden exceptuades de passar inspecció periòdica les instal·lacions ubicades en edificis destinats a:

-Ús residencial d’habitatge

-Ús administratiu o docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m²-

-Ús comercial, de pública concurrència o d’aparcament amb una superfície construïda inferior a 500 m²

Amb el resultat de la inspecció favorable, s´ha d’obtenir la inscripció en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), per la qual s´ha de presentar, via canal empresa, la Declaració Responsable per a la posada en servei d’instal·lacions de protecció contra incendis, marcant la casella “Instal·lació en US Abans de l’entrada en vigor del RD 513/2017” i pagament de la taxa corresponent.

Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Obrir un local a Barcelona per a la venda de pa amb un espai annex destinat a la degustació és una oportunitat per fer més rendible el negoci. Les dues activitats es complementen i potencien diferents moments d’ús de l’establiment.

Per iniciar un negoci de venda de pa cal disposar de l’establiment que ho permeti i fer les adequacions i reformes necessàries tot seguint les normatives tècniques i legals. Des d’OTP, empresa d’enginyeria a Barcelona, hem desenvolupat amb èxit diferents projectes tècnics i de legalitzacions per a locals destinats a la venda de pa amb espai annex per a la degustació.

Fruit de la nostra experiència us facilitem un seguit de qüestions a tenir en compte a l’hora d’iniciar un projecte d’adequació o reforma per a un local de venda de pa amb espai de degustació a Barcelona.

En aquest document sobre locals per a la venda de pa amb espai de degustació trobareu aspectes a tenir ben presents i tan importants com:

 1. Superfícies i alçades per a un local de venda de pa amb espai de degustació.
 2. Condicions d’accessibilitat per a un local de venda de pa amb degustació.
 3. Instal·lacions necessàries per a un local de venda de pa amb degustació.
 4. Condicions de seguretat anti-incèndis per a un local de venda de pa amb degustació.

Us facilitem el document en PDF perquè us el pugueu descarregar. Esperem que les nostres recomanacions us siguin útils!

Descarregar PDF

Per a saber més sobre les particularitats i normatives de cada districte de Barcelona us recomanem visitar el nostre article al respecte:

Puc obrir un bar, restaurant o comerç amb degustació a qualsevol barri de Barcelona?

 

A OTP Global Engineering estem especialitzats en ajudar als emprenedors a posar en marxa el seu negoci, es per això, que  en els últims anys hem constatat que els emprenedors es decideixen cada cop més per un model de franquicia a l’hora de començar un negoci, però, quin és el millor model per emprendre?

Els  dos models, franquicia, o negoci propi, tenen un seguit d’avantatges i inconvenients. Tant si et decideixes per un o l’altre, el més important és ser emprenedor amb totes los connotacions que comporta: creativitat, ambició, sacrifici, adaptabilitat, etc.

Aventatges d’una franquícia

 • Prestigi, imatge i notorietat de la marca
 • Disminució del risc empresarial
 • Aventatges en el finançament
 • Formaçió i experiència
 • Comunciació, màrqueting i administració
 • Condicions de compra favorables
 • Zona d’exclusivitat

Inconvenients 

 • Pagaments per a entrar i royalties
 • Normes i directrius de la Franquicia.
 • Benefici compartit
 • No tindre propietat sobre la marca

Emprenedor

Ajusta la potència: Reduïr la potència pot traduïrse en una baixada dels preus de la nostra tarifa, i per tant repercutir en la  factura de la llum. Si aquesta reducció no permet baixar la tarifa, es notarà menys, però tambè serà benefeciós.

Cuida la il·luminació: Tenir una bona il·luminació és important però no cal abusar. No es necessari mantenir il·luminats segons quins accessos o passadissos, es poden instal·lar detectors de presència o simplment nomès utilitzar-les quan sigui necessari.

Elimina el Stand by:  Molta gent no ho té present, però el stand by pot suposar un despesa equivalent a un mes de consum. Eliminar per complet el stand by pot ser díficil segons els típus d’aparells elèctrics de una empresa, pero existeixen solucions.

Aquestes poden ser fer servir regletes amb botó per apagar, o colocar temporitzadors en el aparells mes adients  com per exemple els termos o climatitzadors.

Si hem de fer servir la llum més de 7 o 8 hores al dia, és molt convenient l´ús  de leds per a l’estalvi d’energia.

Planteja’t un outsourcing d’energia: En les empreses de cert volum o en les que siguin importants controlar el cosnum energètic, és recomanable contractar un servei d´outsourcing energètic. Hi ha empreses especialitzades que ofereixen aquest servei a partir d’analitzar el teu consum i proposant les mesures adecuades quer a un òptim estalvi energètic.

Estalvi energètic

 

El requeriment de les condicions d’accessibilitat que han de complir, depèn principalment de l’ús que és vol desenvolupar i si aquest implica permanència de persones dins del local. Com a criteri general es considera permanència els locals on els clients per les característiques de l’activitat acostumen a romandre-hi durant una estona significativa, com pot ser un bar, restaurant i en general negocis orientats més a la prestació de serveis (perruqueria, locutori, centres d’estètica, etc.) que a la venda de productes i comerços on els clients compren i se’n van.

 

Una altre de les condicions és que si al local es realitzaran  obres que modifiquen la distribució general interior i especialment la configuració de les cambres higièniques existents, aquestes s’hauran de adequar per que siguin adaptades o almenys usables per persones amb mobilitat reduïda. I finalment la superfície útil total del local si aquesta es superior a 100 metres quadrats o si és tracta d’un establiment de restauració amb més de 50 persones d’aforament.

 

Els arranjaments principals que s’han d’executar als locals consisteixen en la eliminació dels graons d’accés des de la via pública fins a l’interior de l’establiment per assolir un itinerari accessible, mitjançant la construcció de rampes o muntatge de plataformes salvaescales en funció de l’alçada del desnivell a salvar. També s’han de dotar de cambres higièniques adaptades o accessibles amb les amplades de portes mínimes, els espais d’apropament requerits i diàmetres de gir lliures d’obstacles per a les persones amb la mobilitat reduïda o en cadira de rodes.

 

Si teniu dubtes al respecte contacteu amb nosaltres i farem un estudi precís i acurat de les vostres necessitats segons l’activitat que voleu implantar per donar compliment a la normativa de condicions d’accessibilitat al local.

 

Accesibilitat

 

L’Ajuntament de Barcelona té desenvolupats uns Plans Especials per als establiments de restauració i comerç alimentari amb degustació, d’aplicació específica per a cadascun dels districtes. Tot seguit et presentem un resum de les limitacions a tenir en compte per a la recerca del teu local, depenent de la seva ubicació. Per a qualsevol consulta al respecte, a OTP t’assessorarem sense cap compromís.

Ciutat Vella: és el districte amb més complicacions, perquè actualment les noves llicències d’establiments de restauració ja no hi estan permeses. Per tant, s’ha de comprar una llicència d’activitat en vigor, mitjançant un traspàs i aleshores es pot sol·licitar una permuta dins la mateixa zona i/o àrea. (S’ha dividit en zones i àrees de tractament específic.)

Eixample: hi ha l’aplicació d’una àrea de densitat limitada en un rectangle de 100 x 100 metres de costat (aproximadament una illa de cases de l’Eixample) i com a màxim pot haver-hi cinc establiments ja existents d’aquesta mateixa classe, inclosos també els comerços alimentaris amb degustació.

Sants-Montjuïc: aquest districte no disposa d’un pla especial general. Només hi ha una suspensió de llicències exclusiva per a la zona del Poble Sec.

Les Corts: les limitacions en aquest districte es deuen a l’amplada del carrer on és l’establiment. És per als carrers de menys de 10 metres d’amplada quan pot haver-hi condicions per ocupar només la planta baixa dels edificis. Amb tot, hi ha una zona de suspensió a l’àrea delimitada pel carrer Jordi Girona, carrer Joan Obiols, carrer Trias i Giró i avinguda de l’Exèrcit.

Sarrià-Sant Gervasi: el districte està dividit en vuit àrees geogràfiques i, segons cada àrea i també l’amplada del carrer on s’ubicarà l’establiment, hi ha condicions per als carrers de menys de 20 metres d’amplada i prohibicions per als carrers de menys de 10 metres d’amplada.

Gràcia: aquest districte disposa d’un pla especial molt rígid, perquè està dividit en tres àrees territorials que engloben les 14 zones pròpies del districte. Segons cada àrea i també l’amplada del carrer on anirà l’establiment, hi ha condicions de distància de separació amb altres establiments de restauració i/o comerç alimentari ja existents que s’han de complir. Hi ha suspensió de llicències a la Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot i Pi i Margall.

Horta-Guinardó: compta amb un pla especial exclusivament per al nucli antic d’Horta, delimitat pels carrers dels voltants de la plaça Eivissa, carrers Baixada de la Plana, Campoamor, Feliu i Codina, Mestre Codina. En funció de les amplades dels carrers on és el local, hi ha una limitació màxima de 5 unitats d’establiments de la restauració en un radi de 50 metros.

Nou Barris: no té cap pla especial i, per tant, no hi ha restriccions.

Sant Andreu: no té cap pla especial i, per tant, no hi ha restriccions.

Sant Martí: disposa d’un pla especial que, segons les amplades dels carrers on es vol implantar l’activitat, s’estableixen unes distàncies de separació amb altres establiments de restauració ja existents. Hi ha suspensions de llicències per a la restauració i el comerç alimentari amb degustació als voltants de la Rambla del Poble Nou, el Camp de l’Arpa, el Clot, la Llacuna del Poble Nou, el Poble Nou i la Vila Olímpica.

Vols estar informat? Subscriu-te a la nostra newsletter!