Blog Header

Blog OTP

Desprès de l´èxit de la primera edició al novembre del 2019, l´ACI presenta una nova edició del Congrés d’Enginyeria d’Instal·lacions amb l’objectiu de consolidar un espai d’intercanvi de coneixement i experiència per al sector de l´edificació.

Aquest nova edició comptarà amb una planta sencera de l’Hotel AC Forum de Barcelona on hi haurà 4 sales de ponències i 2 zones d’exposició (550m2) on es tractarà temes relacionats amb l’edificació sostenible i els edificis d’energia quasi nul·la, així com totes les implicacions que comporta el disseny d’instal·lacions més eficients i l’anàlisi en profunditat de les tendències en els models de construcció actuals.

OTP Global Engineering formarà part en dues taules rodones on s´abordarà temes com les noves tecnologies i els reptes per al sector l´enginyeria .

Hèctor Fernández, director tècnic a OTP Global Engineering participarà en la taula rodona sobre vehicles elèctrics, un sector en plena revolució tecnològica.

L´Elisabeth Benavides, directora de projectes a OTP, exposarà la seva visió i coneixements sobre l´eficiència energètica de sistemes centralitzats i les necessitats que demana el mercat envers l´habitatge.

Us hi esperem!

Certificat d ´eficiència energètica

El recentment publicat Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis suposa una actualització normativa de les condicions tècniques i administratives.

Les principals modificacions són:

1.Ampliació de la certificació obligatòria 

L’aprovació d’aquest Reial Decret amplia el parc d’edificis obligats a disposar d’una certificació d’eficiència energètica. D’aquesta manera, aquelles construccions amb una superfície útil total superior a 500 m2 i destinades a un ús administratiu, sanitari, comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, hostaler o esportiu han de tenir el seu Certificat d’Eficiència Energètica.

El mateix passa amb els edificis ocupats per una administració pública amb una superfície útil total superior a 250 m2, independentment de la freqüència i afluència de públic al mateix.

Al seu torn, aquells immobles que hagin de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i rehabilitacions energètiques en els propers anys també estaran obligats a disposar d’aquesta certificació d’eficiència energètica.

2. Actualització i millora de procediments

L’aplicació de Reial decret regula les visites presencials dels tècnics competents que, realitzaran al menys una visita a l’immoble, amb una antelació màxima de tres mesos abans de l’emissió de l’certificat. Aquesta visita permetrà realitzar la presa de dades, proves i comprovacions necessàries per a la correcta realització de l’certificat d’eficiència energètica.

3. Termini de presentació de l’Certificat davant l’òrgan competent

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici, juntament amb l’informe d’avaluació energètica de l’edifici en format electrònic (XML) haurà de presentar, en el termini d’un mes a comptar de la seva data d’emissió, en el registre establert per la comunitat autònoma. Perquè el certificat d’eficiència energètica de l’edifici tingui validesa legal ha d’estar degudament registrat.

4. Validesa de l’Certificat d’Eficiència Energètica

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys, excepte quan la qualificació energètica sigui G, la validesa màxima serà de cinc anys.

Per a qualsevol dubte respecte aquest nou Reial decret, no dubteu a posar-vos en contacte amb OTP.

 

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest matí la suspensió de llicències per a la construcció de noves macrocuines de menjar per a repartiment a domicili i ha anunciat que aprovarà una normativa municipal que reguli la seva operativa en el termini d’un any.

Quedaran en suspensió les activitats següents:

• Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l’elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering).

• Botiga de plats preparats quan disposi d’obrador.

Alhora suspèn les llicències d’obres i l’admissió dels comunicats d’obres destinats a la instal·lació, ampliació o reforma de les activitats esmentades; i no es dura a terme cap exclusió respecte els establiments que ja haguessin iniciat algun procediment d’obres i/o activitats amb les Entitats Ambientals de Control.

Podeu accedir al document del BOPB aquí i al planol aquí.

Quins tipus de punts de recàrrega per a vehicle elèctric puc instal·lar.

Definició d’un punt de recàrrega vinculat.

És el punt de recàrrega associat a una plaça d’aparcament, a un vehicle elèctric concret i a un usuari específic. Consta dels elements necessaris per poder connectat el vehicle elèctric a la xarxa de distribució per a la seva recàrrega. La connexió pot ser simple o intel·ligent, en cas que disposi d’un sistema d’alimentació específic amb proteccions addicionals integrades i que permeti la comunicació entre el vehicle i la instal·lació. Als aparcaments comunitaris, es mes adient la recàrrega intel·ligent, perquè ofereix més seguretat i la possibilitat de reduir la despesa econòmica que representa, ja que gestiona les càrregues de diversos vehicles de forma simultània.

Documentació i permisos que calen per instal·lar un punt de recàrrega.

Qualsevol persona propietària o llogatera d’una plaça d’aparcament té dret a poder-hi carregar un vehicle elèctric. En el cas que la plaça d’aparcament no disposi de la infraestructura necessària per a la recàrrega, d’acord amb el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, abans d’executar la instal·lació del punt de recàrrega cal disposar-ne d’un projecte tècnic, que ha d’incloure una memòria, plànol, esquema i pressupost.

El projecte s’ha d’enviar a la presidència o a l’administrador de la comunitat de l’aparcament amb 30 dies d’antelació de l’inici de les instal·lacions per a la seva revisió i la comprovació de la documentació lliurada.

La comunitat de propietaris i propietàries de l’aparcament pot proposar una infraestructura de recàrrega comuna per cobrir les necessitats presents i futures de totes les persones propietàries de places d’aparcament, o bé pot proposar una alternativa raonable i adequada als interessos generals.

El qualsevol cas, la comunitat de l’aparcament disposa d’aquests mateixos 30 dies per aprovar el projecte presentat per la persona interessada o per plantejar l’alternativa proposada, que també ha d’estar justificada tècnicament. En el cas que aquesta alternativa no es proposi en 30 dies, o bé es presenti i no es faci efectiva en dos mesos, la persona interessada pot executar la instal·lació que havia proposat inicialment, complint sempre la normativa vigent i utilitzant les zones comunes de circulació i els muntants habilitats que la comunitat disposi o, si no n’hi ha, les zones que s’hagin aprovat en aquests mateixos 30 dies en acord comunitari per al desplegament de la instal·lació.

Als aparcaments existents, l’opció més adient és la d’instal·lar una infraestructura comuna, és a dir, fer una pre-instal·lació (tubs, canalitzacions i/o safates) accessible des de totes les places d’aparcament per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Com es tracta d’una infraestructura comuna, cal una majoria simple de les persones propietàries de places de l’aparcament que participin en la votació.

Diferència entre una instal·lació de recàrrega individual i una de comuna.

La instal·lació d’un punt de recàrrega individual per a vehicle elèctric només permet la recàrrega d’un vehicle. Malgrat que aquest tipus d’instal·lació respon a una necessitat particular, suposa una afectació de zones comunes de l’aparcament. D’altra banda aquesta proposta presenta unes limitacions i, per tant no és considera com la millor solució en un escenari proper per impulsar la penetració del vehicle elèctric i de les energies renovables.

La instal·lació d’infraestructura de recàrrega comuna és la instal·lació que comparteix elements troncals per a tots els usuaris de l’aparcament com ara tubs, canalitzacions, safates pel cablejat i dels quals han de sortir les derivacions a les diverses places d’aparcament. Aquesta instal·lació comuna es pot realitzar amb diverses variants tècniques que alhora podem implicar diverses opcions contractuals amb les comercialitzadores elèctriques. A continuació es detallen les diferents variants que es poden implementar, segons la voluntat de la comunitat de l’aparcament:

Un únic subministrament dedicat exclusivament a la recàrrega de vehicles i del qual és titular la subcomunitat de propietaris i propietàries de vehicle elèctric.

Esta proveïda d’un comptador intel·ligent homologat i d’un únic contracte amb una empresa comercialitzadora escollida per la subcomunitat de vehicle elèctric, que ha de ser la titular del contracte. A cada plaça d’aparcament amb vehicle elèctric s’hi instal·la un equip de recàrrega que també mesuri l’energia consumida i les hores en que s’ha consumit, per fer-ne posteriorment, el repartiment de la despesa econòmica entre els usuaris. Aquesta modalitat no suposa cap cost per als usuaris de l’aparcament que no disposen de vehicle elèctric.

Un únic subministrament, dedicat als serveis comuns de l’aparcament (ventilació mecànica, porta accés vehicles, enllumenat, sistemes contra incendis) i també a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Disposa d’un comptador intel·ligent homologat i d’un únic contracte amb la comercialitzadora elèctrica escollida per la comunitat de l’aparcament. A cada plaça d’aparcament amb vehicle elèctric s’hi instal·la un equip de recàrrega que també mesuri l’energia consumida i les hores en que s’ha consumit, per fer-ne posteriorment, el repartiment de la despesa econòmica entre els usuaris.

Aquesta variant requereix un gestor de serveis de recàrrega, o que hi hagi un acord entre els propietaris de places d’aparcament pel repartiment econòmic o bé un acord amb l’administració de la finca per fer la gestió dels pagaments i cobraments. Aquesta opció pot general problemes d’impagaments per part dels usuaris amb recàrrega de vehicle elèctric que poden repercutir en tota la comunitat de l’aparcament, incloent les persones que no son propietàries d’un vehicle elèctric. A més quan sigui necessari incrementar la potència contractada pel subministrament, l’augment del cost del terme fix recaurà sempre sobre tota la comunitat de l’aparcament.

Per cada plaça d’aparcament, un subministrament independent.

Per aquesta opció, cal un comptador intel·ligent homologat i un contracte en modalitat individual amb una comercialitzadora triada per cadascun dels usuaris de vehicle elèctric. En el cas de que la plaça d’aparcament estigui vinculada a un habitatge del mateix edifici, es pot utilitzar el mateix subministrament i el mateix comptador. Aquesta variant comparteix els espais comunitaris per fer passar el cablejat de forma endreçada i redueix les despeses individuals, però no comparteix els aspectes contractuals de la compra d’electricitat.

També es requereix un espai per a la necessària centralització de comptadors de manera que pot ser que s’hagi de construir un armari de comptadors nou. Els increments de potència contractada per a la necessitat de nous subministraments de vehicles elèctrics no associats a l’edifici (usuaris de l’aparcament no residents) podria requerir una ampliació de l’escomesa d’entrada a l’edifici, la qual cosa afectaria a tots els propietaris de l’immoble.

Jaume Perna Bertran, president i soci fundador d`OTP Global Engineering

Amb aquestes paraules resumim l’article que la revista del col·legi d’enginyers de Barcelona, Theknos, dedica a Jaume Perna, fundador i president d´OTP Global Engineering

Jaume exposa des d’una mirada retrospectiva, la seva transició del món rural a el sector de l’enginyeria, així com la seva filosofia de treball que avui constitueixen els pilars d´OTP: Passió, constància, capacitat de treball i empatia.

Podeu llegir l’article complet aquí

 

Hector Fernandez Ramiro responsable de projectes d´OTP enginyeria realitzant la ponencia al 1er congrès d´enginyeria d´instal·lacions

El passat 2 de novembre, OTP va participar en el 1er congrès d´enginyeria d´Instal·lacions celebrat al Wolrd Trade Center de Barcelona.Durant tota la jornada uns 450 assistens van poder gaudir del intercambi de coneixements i experiència en el disseny d´instal·lacions i el sector de la edificació.

El Responsable de projectes d´OTP, Hector Fernández Ramiro, va ser l´encarregat de dirigir la ponència sobre la instal·lació dels punts càrrega elèctrica de vehicles a l´espai Avancem.

Personalment va ser un privilegi poder compartir coneixements i experiències en aquest primer congres ACI amb tots els agents que constitueixen el nostre sector, enginyeries, instal·ladors i fabricants amb una gran interactuació i sinergia entre tots els assistents.

Durant la ponència l´Hector va exposar els seus coneixements tècnics, les novetats legislatives, i les diferents facilitats que ofereix el govern per incentivar l´ús del cotxe elèctric.

Amb un ús gairebé ininterromput dels espais de conferències amb més de 30 ponències i taules rodones en un mateix dia; destaquem l’espai de networking annex on vàrem poder departir amb els assistens.

Volem agrair l´interès de tots el assistents i esperem en el futur poder participar en una segona edició.

interempresas, associació empresarial de l'hospitalet i baix llobregat (aeball), associació catalana de franquiciadors, Associació de Consultors d'Instal·lacions.

El passat mes d´octubre OTP bona part dels medis de comunicació relacionats amb el teixit empresarial a nivell local i estatal van donar a conèixer la celebració del nostre 40è aniversari.

Entre el mitjans que van fer ressò de la nostra celebracio trobem:

A OTP volem agraïr la difusió del nostre aniversari i la seva inestimable tasca que realitzen a la comunicació empresarial del nostre país.

Aquest 5 de novembre s´inagura el 1r Congrés d’Enginyeria d’Instal.lacions (1CEI), amb l’objectiu de generar un nou espai d’intercanvi de coneixement i experiència que es converteixi en referent per als consultors d’instal·lacions i altres agents relacionats amb el món de l’edificació.

ACI posa en marxa a Barcelona el primer congrés adreçat al sector de l´edificació en general i al dels professionals del disseny d´instal·lacions en particular.

Amb la participació de més de quaranta empreses, el congrès servirà de plataforma per a tractar temes relacionats amb l’edificació sostenible i els edificis d’energia quasi nul·la, així com  totes les implicacions que comporta el disseny d’instal·lacions més eficients i l’anàlisi en profunditat de les tendències en els models de construcció actuals.

OTP Global Engineering formarà part de l´Espai Avancem, on s´abordarà temes d’anàlisi de tendències i evolució del disseny d’instal·lacions i de l’edificació en general.

Héctor Fernández Ramiro, responsable de projectes a OTP Global Engineering durà a terme una ponència sobre la instal·lació dels punts  càrrega elèctrica de vehicles, on tractarà els següents punts:

  • Legislació d’aplicació i tràmits per legalització.
  • Tipus de recàrrega: convencional, semi-ràpida i ràpida.
  • Disseny de les instal.lacions, esquemes de connexió i previsions en noves edificacions.
  • Tipus de connectors, controladors de càrrega i equips de mesura.

Us hi esperem!

Jaume y Oriol Perna de OTP global engineerin, ingenieria con 40 años proyectando para las personas

L´enginyeria catalana OTP Global Engineering, dirigida per Oriol Perna, va ser fundada a Barcelona l’any 1979 per Jaume Perna, actual President.

Va iniciar la seva activitat com empresa d’enginyeria especialitzada en el disseny, la direcció tècnica i la legalització tècnica i administrativa de instal·lacions. Des del seu origen ha col·laborat amb els seus clients aportant valor amb solucions tècniques flexibles, reinventant-se contínuament en funció de les necessitats del client i el projecte, i transmetent confiança, proximitat i tranquil·litat.

Al llarg d’aquests 40 anys OTP ha crescut en nombre de persones i projectes mantenint els últims 4 anys un creixement sostingut per sobre del 15% anual i guanyant-se la confiança i el reconeixement dels seus clients, col·laboradors i empleats.

OTP Global Engineering està format per un equip de professionals amb una llarga experiència i una forta actitud de compromís envers la qualitat de la seva feina i la satisfacció del client.

Realitzats més de 7.000 projectes per a tot tipus de clients i sectors com l’hostaleria, restauració, promocions d’habitatges, edificis d’oficines, centres comercials i esportius, comerços, industries, entre d’altres.

Destaquem la capacitat d’adaptació al tipus de projecte i personalització amb l’interlocutor per a copsar les necessitats i transformar-les en solucions tècniques viables.

OTP Global Engineering està format per un equip de professionals amb una llarga experiència i una forta actitud de compromís envers la qualitat de la seva feina i la satisfacció del client.

Volem agrair a clients i col·laboradors la seva confiança que ens ha permès al llarg d’aquests 40 anys créixer en valors, experiència i servei. Des de la nostra companyia volem posar en valor la importància del factor humà entenent aquest com a motor que ens fa avançar cap al futur.

Celebración 25 años de OIC Penta

OIC Penta, empresa especialitzada en l’àmbit de la construcció, rehabilitació i manteniment d’edificacions públiques i privades, va celebrar els 25 anys el passat mes de maig.

Durant la vetllada en un insòlit restaurant ubicat a la muntanya de montjuïc, els socis fundadors Pere Ramírez, Ramon Codinach i Antoni Antich van agraïr als més de 200 invitats aquests 25 anys de col·laboració.

A OTP volem agraïr la confiança mútua durant aquests 25 anys, i desitgem que siguin per molts més.

Vols estar informat? Subscriu-te a la nostra newsletter!