Definició d’un punt de recàrrega vinculat.

És el punt de recàrrega associat a una plaça d’aparcament, a un vehicle elèctric concret i a un usuari específic. Consta dels elements necessaris per poder connectat el vehicle elèctric a la xarxa de distribució per a la seva recàrrega. La connexió pot ser simple o intel·ligent, en cas que disposi d’un sistema d’alimentació específic amb proteccions addicionals integrades i que permeti la comunicació entre el vehicle i la instal·lació. Als aparcaments comunitaris, es mes adient la recàrrega intel·ligent, perquè ofereix més seguretat i la possibilitat de reduir la despesa econòmica que representa, ja que gestiona les càrregues de diversos vehicles de forma simultània.

Documentació i permisos que calen per instal·lar un punt de recàrrega.

Qualsevol persona propietària o llogatera d’una plaça d’aparcament té dret a poder-hi carregar un vehicle elèctric. En el cas que la plaça d’aparcament no disposi de la infraestructura necessària per a la recàrrega, d’acord amb el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, abans d’executar la instal·lació del punt de recàrrega cal disposar-ne d’un projecte tècnic, que ha d’incloure una memòria, plànol, esquema i pressupost.

El projecte s’ha d’enviar a la presidència o a l’administrador de la comunitat de l’aparcament amb 30 dies d’antelació de l’inici de les instal·lacions per a la seva revisió i la comprovació de la documentació lliurada.

La comunitat de propietaris i propietàries de l’aparcament pot proposar una infraestructura de recàrrega comuna per cobrir les necessitats presents i futures de totes les persones propietàries de places d’aparcament, o bé pot proposar una alternativa raonable i adequada als interessos generals.

El qualsevol cas, la comunitat de l’aparcament disposa d’aquests mateixos 30 dies per aprovar el projecte presentat per la persona interessada o per plantejar l’alternativa proposada, que també ha d’estar justificada tècnicament. En el cas que aquesta alternativa no es proposi en 30 dies, o bé es presenti i no es faci efectiva en dos mesos, la persona interessada pot executar la instal·lació que havia proposat inicialment, complint sempre la normativa vigent i utilitzant les zones comunes de circulació i els muntants habilitats que la comunitat disposi o, si no n’hi ha, les zones que s’hagin aprovat en aquests mateixos 30 dies en acord comunitari per al desplegament de la instal·lació.

Als aparcaments existents, l’opció més adient és la d’instal·lar una infraestructura comuna, és a dir, fer una pre-instal·lació (tubs, canalitzacions i/o safates) accessible des de totes les places d’aparcament per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Com es tracta d’una infraestructura comuna, cal una majoria simple de les persones propietàries de places de l’aparcament que participin en la votació.

Diferència entre una instal·lació de recàrrega individual i una de comuna.

La instal·lació d’un punt de recàrrega individual per a vehicle elèctric només permet la recàrrega d’un vehicle. Malgrat que aquest tipus d’instal·lació respon a una necessitat particular, suposa una afectació de zones comunes de l’aparcament. D’altra banda aquesta proposta presenta unes limitacions i, per tant no és considera com la millor solució en un escenari proper per impulsar la penetració del vehicle elèctric i de les energies renovables.

La instal·lació d’infraestructura de recàrrega comuna és la instal·lació que comparteix elements troncals per a tots els usuaris de l’aparcament com ara tubs, canalitzacions, safates pel cablejat i dels quals han de sortir les derivacions a les diverses places d’aparcament. Aquesta instal·lació comuna es pot realitzar amb diverses variants tècniques que alhora podem implicar diverses opcions contractuals amb les comercialitzadores elèctriques. A continuació es detallen les diferents variants que es poden implementar, segons la voluntat de la comunitat de l’aparcament:

Un únic subministrament dedicat exclusivament a la recàrrega de vehicles i del qual és titular la subcomunitat de propietaris i propietàries de vehicle elèctric.

Esta proveïda d’un comptador intel·ligent homologat i d’un únic contracte amb una empresa comercialitzadora escollida per la subcomunitat de vehicle elèctric, que ha de ser la titular del contracte. A cada plaça d’aparcament amb vehicle elèctric s’hi instal·la un equip de recàrrega que també mesuri l’energia consumida i les hores en que s’ha consumit, per fer-ne posteriorment, el repartiment de la despesa econòmica entre els usuaris. Aquesta modalitat no suposa cap cost per als usuaris de l’aparcament que no disposen de vehicle elèctric.

Un únic subministrament, dedicat als serveis comuns de l’aparcament (ventilació mecànica, porta accés vehicles, enllumenat, sistemes contra incendis) i també a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Disposa d’un comptador intel·ligent homologat i d’un únic contracte amb la comercialitzadora elèctrica escollida per la comunitat de l’aparcament. A cada plaça d’aparcament amb vehicle elèctric s’hi instal·la un equip de recàrrega que també mesuri l’energia consumida i les hores en que s’ha consumit, per fer-ne posteriorment, el repartiment de la despesa econòmica entre els usuaris.

Aquesta variant requereix un gestor de serveis de recàrrega, o que hi hagi un acord entre els propietaris de places d’aparcament pel repartiment econòmic o bé un acord amb l’administració de la finca per fer la gestió dels pagaments i cobraments. Aquesta opció pot general problemes d’impagaments per part dels usuaris amb recàrrega de vehicle elèctric que poden repercutir en tota la comunitat de l’aparcament, incloent les persones que no son propietàries d’un vehicle elèctric. A més quan sigui necessari incrementar la potència contractada pel subministrament, l’augment del cost del terme fix recaurà sempre sobre tota la comunitat de l’aparcament.

Per cada plaça d’aparcament, un subministrament independent.

Per aquesta opció, cal un comptador intel·ligent homologat i un contracte en modalitat individual amb una comercialitzadora triada per cadascun dels usuaris de vehicle elèctric. En el cas de que la plaça d’aparcament estigui vinculada a un habitatge del mateix edifici, es pot utilitzar el mateix subministrament i el mateix comptador. Aquesta variant comparteix els espais comunitaris per fer passar el cablejat de forma endreçada i redueix les despeses individuals, però no comparteix els aspectes contractuals de la compra d’electricitat.

També es requereix un espai per a la necessària centralització de comptadors de manera que pot ser que s’hagi de construir un armari de comptadors nou. Els increments de potència contractada per a la necessitat de nous subministraments de vehicles elèctrics no associats a l’edifici (usuaris de l’aparcament no residents) podria requerir una ampliació de l’escomesa d’entrada a l’edifici, la qual cosa afectaria a tots els propietaris de l’immoble.