La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha adoptat la mesura de suspendre l´atorgament de llicències i comunicats d´obres per a unes zones delimitades del Districte de l´Eixample.

El termini de suspensió serà, com a màxim, d’un any amb objecte per a  procedir als estudis previs a la tramitació d’una modificació de Pla General del Districte de l’Eixample.