L´1 de febrer s´ha publicat  la “INSTRUCCIÓ 1/2019″  de la Direcció General d’Energia , Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya”, on s´indica que si diposes d´unes  instalacions de protecció activa contra incendis instal·lades amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 513/2017, del 22 de maig, el titular haurà de disposar de la següent documentació  en la pròxima inspecció periòdica:

• Certificat final d’instal·lació o, si no certificat de final d’obra, certificat acreditatiu de l’acta de comprovació municipal, certificat de l’acta de comprovació per entitat col·laboradora de l’administració en matèria d’incendis, o, si s’escau en matèria de medi ambient, data de concessió de la llicència d’activitats.

• Rebut o contracte de l’empresa instal·ladora i / o mantenidora.

• Memòria tècnica simplificada i els esquemes de la instal·lació que descriuen prou per poder ser inspeccionada i de ben ser signats per tècnic titulat o tècnica titulada competent, amb contingut mínim definit en l’Annex de la instrucció.

Queden exceptuades de passar inspecció periòdica les instal·lacions ubicades en edificis destinats a:

-Ús residencial d’habitatge

-Ús administratiu o docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m²-

-Ús comercial, de pública concurrència o d’aparcament amb una superfície construïda inferior a 500 m²

Amb el resultat de la inspecció favorable, s´ha d’obtenir la inscripció en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC), per la qual s´ha de presentar, via canal empresa, la Declaració Responsable per a la posada en servei d’instal·lacions de protecció contra incendis, marcant la casella “Instal·lació en US Abans de l’entrada en vigor del RD 513/2017” i pagament de la taxa corresponent.

Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.